Portal eRejestracja

REGULAMIN SERWISU E-REJESTRACJA

I. Informacje podstawowe:

 1. Formularz e-rejestracji umożliwia Pacjentowi wstępną rezerwację na świadczenia medyczne finansowane przez NFZ realizowane w "MEDARMED-NOWOSOLNA" CENTRUM MEDYCZNE J. PUZIO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Hiacyntowej 4 zwanym dalej Medarmed
 2. Celem wdrożenia e-rejestracji jest ułatwienie Pacjentom dostępu do świadczeń finansowanych przez NFZ i realizowanych w Przychodni.
 3. Właścicielem formularza e-rejestracji i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest "MEDARMED-NOWOSOLNA" CENTRUM MEDYCZNE J. PUZIO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
 4. Wysłanie formularza e-rejestracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

II Dane Osobowe

 

 1. Osoba korzystająca z serwisu, dokonując e-rejestracji podaje wymagane dane osobowe i składa dobrowolne oświadczenia w przedmiocie przetwarzania swoich danych osobowych poprzez zaznaczenie w odpowiednim polu swojego wyboru.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Medarmed, a Inspektorem Danych Osobowych osoba dostępna pod adresem e-mail inspektor@info-iod.pl
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Rejestrujący się ma prawo dostępu do treści swoich danych w każdym czasie oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Zapisanie się na wizytę jest możliwe, jeśli pacjent wypełni odpowiednie wymagane pola formularza e-rejestracji, oznaczone gwiazdką (*).
 6. Korzystanie z e-rejestracji nie może naruszać niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania e-rejestracji oraz blokować i usuwać użytkowników niestosujących się do regulaminu e-rejestracji.

III. Dostęp do formularza e-rejestracji:

 1. Z formularza e-rejestracji mogą tylko korzystać osoby pełnoletnie. W imieniu osób niepełnoletnich mogą działać jedynie osoby do tego uprawnione zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Dostęp do formularza e-rejestracji jest możliwy ze strony www.medarmed.pl zakładka e-rejestracja.
 3. Aby e-rejestracja właściwie działała na komputerze użytkownika musi być zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa.
 4. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest użytkownik we własnym zakresie

IV. Ograniczenie odpowiedzialności:

 1. Administrator serwisu dołoży wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość.
 2. Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

V. Ograniczenie i blokada dostępu do e-rejestracji:

 1. Jeśli pacjent nie pojawi się na trzech wizytach, zarezerwowanych za pomocą e-rejestracji, a wcześniej ich nie odwołał, dostęp do formularza e-rejestracji jest blokowany.
 2. Za regulaminowe uznaje się odwołanie wizyty telefonicznie lub drogą on-line za pomocą e-rejestracji oraz poprzez wysłanie e-mail na adres e-rejestracja@medarmed.pl, nie później niż 5 godzin przez zaplanowaną wizytą.
 3. O odblokowaniu dostępu do formularza e-rejestracji decyduje Dyrektor Przychodni.

VI. Potwierdzenie przyjęcia rejestracji:

 1. Po umówieniu się na wizytę za pośrednictwem e-rejestracji pacjent na wskazany w formularzu e-rejestracji adres e-mail otrzymuje potwierdzenie wysłania rezerwacji.
 2. W przypadku poradni gdzie wymagane jest skierowanie pacjent zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z Rejestracją w celu potwierdzenia wizyty.
 3. W przypadku poradni gdzie wymagane jest skierowanie pacjent zobowiązany jest do zgłoszenia się do rejestracji z ważnym skierowaniem w ciągu 3 dni w celu potwierdzenia wizyty.

VII. Reklamacje i uwagi:

 1. Reklamacje dotyczące formularza e-rejestracji może przyjąć Dyrektor Przychodni
 2. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie formularza e-rejestracji zbierane są pod adresem e-mail: biuro@medarmed.pl

VIII. Pozostałe uwagi:

 1. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu e-rejestracji. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
 2. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w e-Rejestracji